Văn bản Pháp luật
Cơ quan tổ chức
Hướng dẫn Bầu cử
Danh sách ứng cử
Tin hoạt động
Kết quả bầu cử
Thư viện ảnh
Danh sách Ứng cử HĐND Phường

Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Lam Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ ba, 19/04/2016 17:03

  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:  
Phạm Tuấn Anh
18/5/1980
Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
KP5, Đông Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Chủ tịch UBND Phương
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Thị Lan Anh
03/01/1986
Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Thanh Hóa
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Tư pháp UBND Phương
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Ngọc Bích
28/7/1969
Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
Doanh nghiệp
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Văn Cao
20/8/1954
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Nghĩa Môn, Lam Sơn, Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Sơ cấp
Trưởng thôn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Chinh
03/7/1982
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT, UBMTTQ Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Lê Anh Chiến
05/5/1954
Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
KP9, Lam Sơn, Bỉm Sơn
9/10; Chuyên môn: Trung cấp
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Dung
07/9/1991
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP14, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
UVTV Đoàn TN
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Nguyễn Thị Thanh Dung
30/6/1988
Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Công nhân Công ty VAUDE
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Lê Kim Dung
16/01/1960
Thái Thụy, Thái Bình
KP6, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12
Tổ trưởng Tổ ANXH
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Xuân Dụng
27/12/1955
Phú Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
KP1, Lam Sơn, Bỉm Sơn
9/10; Chuyên môn: Sơ cấp
Trưởng Khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Văn Đoàn
14/7/1965
Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Trưởng Công an Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Trần Thị Hạnh
31/7/1983
Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận:Trung cấp; Chuyên môn: Cao đẳng
Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Mai Lan Hương
Nga Tiến, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Cao đẳng
Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Vũ Như Hà
27/7/1960
Quảng Xương, Thanh Hóa
KP6, Lam Sơn, Bỉm Sơn
10/10; Chuyên môn: Kỹ thuật xây dựng
Tổ trưởng Tổ ANXH
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
 Phạm Văn Ký
24/01/1959
Trực Ninh, Nam Định
KP6, Lam Sơn, Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Sơ cấp
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Hữu Kỳ
02/9/1956
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Nghĩa Môn, Lam Sơn, Bỉm Sơn
9/10; Lý luận: Trung cấp
Chủ nhiệm HTX
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Duy Khánh
01/02/1991
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Lao động tự do
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Thị Lụa
15/10/1969
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Nghĩa Môn, Lam Sơn, Bỉm Sơn
7/10; Lý luận: Trung cấp
Kinh doanh
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Văn Lương
02/8/1978
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Phó Bí thư Trực Đảng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Phạm Thị Linh Lan
16/11/1983
Nông Cống, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12;Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn phòng Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Nguyễn Thị Liên
08/02/1989
Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đoàn TN
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Trịnh Văn Long
10/7/1979
Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Trung cấp
Phường Đội trưởng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Tống Nguyên Lượng
19/02/1971
Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12
Khu Đội trưởng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Lê Quang Nhị
18/8/1969
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12
Lao động tự do
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ: 
Vũ Thị Nụ
06/9/1981
Hà Lan, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP1, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
PCT HĐND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Quách Xuân Nguyên
20/4/1952
Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
KP1, Lam Sơn, Bỉm Sơn
7/10
Xây dựng
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Lại Thế Phương
03/03/1963
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
7/10
Kinh doanh
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Hà Phương
26/12/1992
Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
PCT Hội Nông dân
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Thị Quyên
15/5/1968
Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP3, Đông Sơn, Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Hiệu trưởng Trường TH Lam Sơn1
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Anh Tuấn
22/12/1978
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Chủ tịch UBND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Thị Thúy
02/4/1973
Ba Đình, Nga Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Trạm Trưởng Trạm Y tế Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Nguyễn Văn Thuần
13/7/1963
Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP4, Lam Sơn, Bỉm Sơn
10/10; Lý luận: Trung cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Ngọ Thị Thu
29/9/1984
Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Đại học
Công chức Văn phòng UBND Phường
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Đặng Thị Thoa
08/10/1982
Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12
Lao động tự do
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Vũ Đình Trung
20/01/1965
Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa
KP9, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung cấp
Giám đốc
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Tống Văn Thưởng
12/6/1960
Hà Lan, Lam Sơn, Bỉm Sơn
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
8/10
Ban Bảo vệ khu phố
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Hùng Vương
13/9/1973
Xã Hà Ninh-huyện Hà Trung- tỉnh Thanh Hóa
Khu phố 10-Phường Ngọc Trạo- Bỉm Sơn
12/12; Lý
Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Trần Ngọc Vương
02/12/1949
Độc Lập - Hưng Hà, Thái Bình
KP9, Lam Sơn, Bỉm Sơn
10/10
Trưởng Ban CTMT
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Mai Đình Xuân
15/7/1954
Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa
KP2, Lam Sơn, Bỉm Sơn
10/10; Lý Luận: Trung Cấp; Chuyên môn: Đại học
Bí thư Chi bộ
  Họ và tên:
Năm sinh:
Quê quán:
Thường trú:
Trình độ:
Chức vụ:
Phạm Văn Xô
20/4/1965
Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Cổ Đam, Lam Sơn, Bỉm Sơn
12/12; Chuyên môn: Trung Cấp
Trưởng thôn


Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND xã Hà Lan, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND Xã Quang Trung, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Phú Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Bắc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Ba Đình, nhiệm kỳ 2016-2021
Danh sách ứng cử Đại biểu HĐND phường Ngọc Trạo, nhiệm kỳ 2016-2021
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8330
Số người truy cập: 26497739
Design by Newwind.JSC