GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Nghiên cứu trao đổi

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 85 năm Đại đoàn kết, xây dựng và trưởng thành
Thứ ba, 17/11/2015 13:40
Ảnh minh họa.
Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, trợ giúp những vùng, những người gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường v.v… có tác dụng thiết thực tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực. Đặc biệt là các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã quy tụ, kế thừa và phát huy được kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành cuộc vận động toàn quốc, toàn dân và toàn diện, với ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, phù hợp với ý Đảng, lòng dân; với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cụ thể hoá và thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vào cuộc sống ở cộng đồng khu dân cư.

Thực hiện Hiến pháp năm 2013, chủ trương của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận cần đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đẩy mạnh thực hiện việc: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tròn được sự mệnh vẻ vang của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận như Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là khâu then chốt để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới./.

                                                                                                                        P.V



Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với Người cao tuổi
Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
Thắp lửa khởi nghiệp
Kỷ niệm 25 năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2016)
THÔNG CÁO: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử ” Năm 2016 tại thị xã Bỉm Sơn
Phát hiện mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể phá hủy hệ thống
Mất cân bằng giới tính khi sinh thực trạng và một số giải pháp
Hướng dẫn trang trí cổ động tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 15668
Số người truy cập: 25313187
Design by Newwind.JSC