GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
Nghiên cứu trao đổi

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012
Thứ ba, 24/04/2012 04:38
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND Thị xã.
Trên cơ sở Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Thành Hoá năm 2012, ngày 17 tháng 4 năm 2012 Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của thị xã Bỉm Sơn

Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính của thị xã trong năm 2012 như sau:

Cải cách thể chế hành chính: Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Thị xã đã ban hành; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của thị xã cho phù hợp với các quy định của pháp luật; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét loại bỏ những cơ chế chính sách lạc hậu, bất cập; ban hành Chương trình hành động của UBND Thị xã thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; kế hoạch cải cách hành chính năm 2012; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh; tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; rà soát, khắc phục những điểm không phù hợp trong việc áp dụng cơ chế,đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Khai trương thực hiện hệ thống thông tin phục vụ công theo cơ chế một cửa tại UBND Thị xã.

Cải cách tổ chức bộ máy: Trên cơ sở quy định của Chính phủ và UBND Tỉnh xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn gọn nhẹ, hợp lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực; sơ kết tình hình thực hiện phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức theo Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND Tỉnh; tiếp tục đổi mới phương pháp lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với dịch vụ công về y tế, giáo dục.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chính sách thu hút người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường; tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cải cách tài chính công: Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công theo Quyết định số: 2413/2011/QĐ-UBND; Quyết định số: 2414/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND Tỉnh;

Hiện đại hóa hành chính: Triển khai “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008” tại UBND thị xã Bỉm Sơn; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch số : 52/KH-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt 100% đối với thị xã và khoảng 50% đối với cấp xã; 100% phòng, ban cơ quan UBND Thị xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 đã được Bộ khoa học công nghệ công nhận.

Duy trì và hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Thị xã đảm bảo cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và một số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên.

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: Tiếp tục tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc phối hợp, nâng cao trách nhiệm của Ban tuyên giáo các cấp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thị xã và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến về Ch­­ương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nư­­ớc giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình cải cách hành chính của Thị xã; tăng cường công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ủy ban nhân dân xã, phường nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương hành chính.

Các cấp ủy trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp ủy địa phương, đơn vị sự nghiệp cần chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Tỉnh và của Thị xã để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện áp dụng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Tỉnh.

Kế hoạch cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thị xã./.


                                                                                                Ngân AnTruyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với Người cao tuổi
Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ
Thắp lửa khởi nghiệp
Kỷ niệm 25 năm, ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2016)
THÔNG CÁO: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử ” Năm 2016 tại thị xã Bỉm Sơn
Phát hiện mã độc đặc biệt nguy hiểm có thể phá hủy hệ thống
Mất cân bằng giới tính khi sinh thực trạng và một số giải pháp
Hướng dẫn trang trí cổ động tuyên truyền cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn: Tích cực đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 15700
Số người truy cập: 25313203
Design by Newwind.JSC