GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL

Hội Phụ nữ Thị xã Bỉm Sơn
Trải qua 7 nhiệm kỳ đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn đã có hệ thống tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ hội từ thị đến 7 đơn vị xã phường có trình độ chính trị, chuyên môn từ trung cấp trở lên. Hội phụ nữ thị xã có trên 14 ngàn hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại 273 tổ phụ nữ và hơn 30 ban nữ công, tổ nữ công trực thuộc công đoàn thị xã, doanh nghiệp.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI LHPN BỈM SƠN

Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn được thành lập tháng 4 năm 1982 gồm 11 chi uỷ viên BCH lâm thời: Chị Nguyễn Thị Nhung giữ chức vụ hội trưởng. Chị Trịnh Thị Quế - phó hội trưởng. Chị Trịnh Thị Liễu cán bộ văn phòng.

Sau một năm hoạt động BCH lâm thời đã tổ chức dại hội kiện toàn 4  đơn vị Hội cơ sở, 7 phân chi HTX. Với gần 8 ngàn hội viên phụ nữ, trong đó hội viên nông nghiệp gồm 1.900 chị. BCH lâm thời vừa kiện toàn tổ chức cơ sở vừa chuẩn bị nội dung cơ sở vật chất cho đại hội. Giữa tháng 4 năm 1983 tại hội trường Lắp máy số 5 Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn lần thứ nhất được chính thức khai mạc. Đại hội đã bầu được 15 chi uỷ viên BCH. Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu chị Nguyễn thị Nhung giữ chức vụ Hội trưởng; chị Lê Thị Ích giữ chức vụ phó hội trưởng; chị Trịnh Thị Liễu  uỷ viên Ban Thường vụ thường trực văn phòng (nhiệm kỳ 1983 - 1986).  Tháng 1 năm 1987 Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn lần thứ 2 chính thức được khai mạc, Đại hội dã bầu được 17 chi uỷ viên BCH: Chị Lê Thị Ích được bầu giữ chức vụ Hội trưởng; chị Trịnh Thị Liễu được bầu giữ chức vụ phó hội trưởng; chị Lại Thị Quế được bầu giữ chức vụ uỳ viên ban thường vụ thường trực văn phòng (nhiệm kỳ 1987 - 1989).

- Tháng 10 năm 1989 Đại hội Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn lần thứ 3 (nhiệm kỳ 1989 - 1991) được khai mạc, Đại hội đã bầu được 19 chi uỷ viên BCH: chị Lê Thị Ích được tái cử chức vụ hội trưởng. Chị Trịnh Thị Liễu tái cử phó hội trưởng, chị Lại Thị Quế tái cử UV BTV thường trực văn phòng.

- Tháng 10 năm 1991 Đại hội Đại biểu Hội LHPN thị xã lần thứ 4 nhiệm kỳ 1991 - 1996 được khai mạc, Đại hội bầu được 19 chi uỷ viên BCH; Chị Lê Thị Ích được tái cử chức danh Chủ tịch; chị Trịnh Thị Liễu tái cử phó Chủ tịch; chị Lại Thị Quế uỷ viên BTV thường trực cơ quan.

- Tháng 10 năm 1996 Đại hội Hội LHPN thị xã lần thứ 5 được khai mạc, Đại hội đã bầu được 17 chị uỷ viên BCH. Chị Trịnh Thị Liễu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch. Chị Lại Thị Quế giữ chức vụ phó Chủ tịch. Chị Trương Thị Nhung uỷ viên Ban Thường vụ thường trực văn phòng (nhiệm kỳ 1996 - 2001).

- Tháng 10 năm 2001 Đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn lần thứ 6 được khai mạc, Đại hội đã bầu được 17  uỷ viên BCH (nhiệm kỳ 2001 - 2006) chị Trịnh Thị Liễu tái cử Chủ tịch, chị Lại Thị Quế tái cử  phó Chủ tịch, chị Trương Thị Nhung tái cử uỷ viên Ban Thường trực văn phòng.

Tháng 6 năm 2006 Đại hội LHPN thị xã Bỉm Sơn  lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2006 - 2011) được khai mạc, Đại hội đã bầu được 19 uỷ viên BCH, chị Trịnh Thị Liễu tái cử chức danh Chủ tịch, chị Lại Thị Quế tái cử phó Chủ tịch, chị Trương Thị Nhung tái cử uỷ viên Ban Thường vụ  thường trực văn phòng.                                                                                                                                       

II. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY PHONG TRÀO PHỤ NỮ BA ĐẢM ĐANG TRONG CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC.

Hội phụ nữ đã phát động các cấp hội phụ nữ thị xã thực hiện có hiệu quả phong trào người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1978 - 1988. Tổng kết phong trào đã ghi nhận 9.778 chị đã ký thi đua thực hiện 4 nội dung chính của cuộc vận động, cụ thể:

-
1.854 chị đạt cả 4 nội dung chiếm tỷ lệ 17%
-
3.733 chị đạt 3 nội dung chiếm tỷ lệ 42%
-
2.817 chị đạt 2 nội dung chiếm tỷ lệ 28%
-
1.374 chị  đạt 1 nội dung chiếm tỷ lệ 13%

Kết thúc phong trào 10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1978 - 1988) tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới 1989 đến nay phong trào phụ nữ vừa mang tính kế thừa  và phát triển. Phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình và phong trào “Phụ nữ nuôi dạy con tốt góp phần hạn chế trẻ em duy dinh dưỡng và bỏ học”. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, cần kiệm, xây dựng đất nước, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”  (1996 - 2001). Phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” nhiệm kỳ 2002 - 2007. Tổng kết phong trào toàn thị xã đã có 12.951 hội viên hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua tỷ lệ 90%. Bình xét cụ thể: 720 chị đạt 3 tiêu chuẩn xuất sắc được Tỉnh hội cấp giấy chứng nhận tỷ lệ 5%.

-
1.440 chị đạt 3 tiêu chuẩn xuất sắc Hội LHPN thị xã cấp giấy chứng nhận tỷ lệ 10%.
-
7.200 chị đạt 3 tiêu chuẩn cấp cơ sở.

III. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CỦA TW HỘI LHPN VIỆT NAM, UBND TỈNH THANH HOÁ - HỘI LHPN TỈNH THANH HOÁ VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN KHEN THƯỞNG.

* Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng:

- 2 cơ thi đua nhiệm kỳ cho tập thể phụ nữ phường Ba Đình

- 25 bằng khen cho tập thể và cá nhân các cấp

- 115 cán bộ hội, cán bộ lãnh đạo thị xã được tặng Huy chương, kỷ niệm “Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ”.

* Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng:

- 7 bằng khen cho tập thể và cá nhân

* Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tặng:

- 2 cờ thi đua nhiệm kỳ (1991 - 1996 và 1996 - 2001)

- 65 bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân

* Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hoá tặng:

- 11 giấy khen cho tập thể và cá nhân

* Nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và trưởng thành Hội LHPN thị xã Bỉm Sơn

* Ban chấp hành  Đảng bộ thị xã đã tặng bức Trướng với dòng chữ: “Phụ nữ thị xã Bỉm Sơn năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”

                        DANH SÁCH CÁN BỘ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI PHỤ NỮ THỊ XÃ BỈM SƠN

Trải qua 7 nhiệm kỳ đại hội đại biểu Hội LHPN thị xã Bỉm  Sơn đã có hệ thống tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ hội từ thị đến 7 đơn vị xã phường có trình độ chính trị, chuyên môn từ trung cấp trở lên. Hội phụ nữ thị xã có trên 14 ngàn hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại 273 tổ phụ nữ và hơn 30 ban nữ công, tổ nữ công trực thuộc công đoàn thị xã, doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn thị xã đó là lực lượng lao động  đóng vai trò nồng cốt trong mọi hoạt động công tác, học tập góp phần cùng nhân dân trong toàn thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh./.

Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 8198
Số người truy cập: 26114351
Design by Newwind.JSC