GIỚI THIỆU CHUNG
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
KINH TẾ - XÃ HỘI
TIN TỨC - SỰ KIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
THÔNG TIN QUY HOẠCH
VĂN HOÁ - XÃ HỘI
DI TÍCH DANH THẮNG
DOANH NGHIỆP BỈM SƠN
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN HỆ GÓP Ý 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TƯ LIỆU
VĂN BẢN QPPL
        Giới thiệu
        Các nhiệm kỳ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN
 

Địa chỉ: Số 28, Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn.

Điện thoại: 0373824208, 0373824350.

I- Giới thiệu chung:

Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Quyết định những chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương làm tròn nghĩa vụ của đối với cả nước.

II- Nhiệm vụ-quyền hạn:

Trong lĩnh vực kinh tế:

1. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở thi xa

2. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế , bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;dự toán thu, chi ngân sách và phân bổdự toán ngân sách thi xa; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết định các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;

4. Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thuỷ lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật;

5. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống,

1. Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung;

2. Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục thể thao cua thÞ x·

3. Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy giá trị các công trình văn hoá, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh theo phân cấp;

4. Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương;

5. Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

6. Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường

1. Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân thi xa

2. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, theo quy định của pháp luật;

3. Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

4. Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

1. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang nhân dân

2. Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

Về công tác quản lý đất đai, qui hoạch

1. Thông qua quy hoạch tổng thể về xây dựng và phát triển của thị xã, trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp phê duyệt;

2. Quyết định kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị của thị xã,

3. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, næ và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

4. Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sèng nhân dân trên địa bàn.

Thường trực HĐND Thị xã có những nhiệm vụ :

Triệu tập và chủ toạ các kỳ kọp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Đôn đốc, kiểm tra Uỷ ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, giữ mối liên hệ với các đại biểu Hội đồng nhân dân;

Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến và nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phạm sai lầm theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tæ quèc thÞ x· mỗi năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Các ban của HĐND: Hội đồng nhân dân thị xã có 2 ban

Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Thẩm tra các báo cáo, đề án do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

Giúp Hội đồng nhân dân giám sát cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, các ban của Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội ở địa phương cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của các Ban của Hội đồng nhân dân;

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát,thẩm tra báo cáo với Thường trực và thuyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Phần II:

Quá trình hoạt động của HĐND Thị xã từ ngày thành lập đến nay

Do yêu cầu phát triển khu công nghiệp Bỉm sơn theo quyết định của Chính phủ. Cùng với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ thị xã bỉm sơn. Bộ máy chính quyền của Thị xã cũng được thành lập và phát triển. Từ ngày thành lập đến nay HĐND Thị xã hoạt động qua 9 nhiệm kỳ ( 1978- 2007) . Với chức năng: “là cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên”.

Quán triệt Nghị quyết của Đảng bộ. Mỗi khoá, mỗi nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tập trung bàn và quyết định những chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, xây dựng và phát triển về kinh tế – xã hội , củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Thị xã, làm tròn nghĩa vụ của thị xã đối với cả nước. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.Góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển Thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội đồng nhân dân Thị xã qua các khoá:

KHOÁ I: Ngày 19 tháng 8 năm 1978, cử tri Thị xã đã hăng hái tham gia ngày hội bầu cử, đã bầu được 40 Đại biểu HĐND Thị trấn, tại phiên họp đầu tiên HĐND đã bầu Chủ tịch HĐND đồng thời là củ tịch UBND và bầu ra 7 uỷ viên UBND Thị trấn ông: Phạm Như Nhuần được bầu làm Chủ Tịch HĐND kiêm Chủ tịch UBND. Ông: Dương Khắc Thái: Phó Chủ tịch UBND.

KHOÁ II: Từ năm (1979- 1981 )HĐND có 40 Đại biểu ngày 12 tháng 6 năm 1979 tại kỳ họp thứ nhất HĐND đã bầu Ông: Nguyễn Văn Thảo làm Chủ tịch HĐND kiêm UBND. Ông: Dương Khắc Thái, ông: Vũ Xuân Tuyển: Phó Chủ tịch UBND; và 6 uỷ viên UBND:

KHOÁ III: Nhiệm kỳ (1981- 1984) đã bầu được 54 Đại biểu HĐND. Đến ngày 18 tháng 12 năm 1981 Thị trấn Bỉm Sơn được nâng cấp lên thành Thị xã Bỉm Sơn theo quyết định số 157/ HĐBT. Thị xã Bỉm Sơn khi thành lập có 3 đơn vị hành chính gồm: Thị Trấn Nông trường Hà Trung, xã Hà Lan và xã Quang Trung. Đến ngày 29 tháng 9 năm 1983 Hội đồng bộ trưởng có quyết định số 111/HĐBT thành lập thêm 3 phường mới là Ngọc Trạo, Ba Đình và Lam sơn. Đồng thời để hoàn chỉnh bộ máy chính quyền Thị xã, ngày 24 tháng 2 năm 1982 Viện kiểm sát tối cao quyết định thành lập Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Bỉm Sơn; Ngày 6 tháng 3 năm 1982 Bộ tư pháp quyết định thành lập toà án nhân Thị xã Bỉm Sơn.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND đã bầu:

1. Ông: Lê Doãn Toàn - Chủ tịch HĐND kiêm UBND,

2. Ông: Dương Khắc Thái và Ông: Nguyễn Xuân Doãn: Phó Chủ tịch UBND

Bầu 6 Ông bà vào Uỷ viên uỷ ban

KHOÁ IV: (1984 - 1987). Đã bầu được 47 đại biểu vào HĐND Thị xã Ông:: Lê Doãn Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch UBND: Ông: Hà Đức Thọ, Ông: Tống Xuân Tứ: Phó Chủ tịch và bầu được 6 uỷ viên uỷ ban nhân dân. HĐND đã bầu đoàn hội thẩm nhân dân.

KHOÁ V: (1987- 1989), bầu 44 đại biểu HĐND Thị xã. Ông: Hồ Sỹ Tốn Phó Bí thư Thị uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND; Ông: Lê Phú Doãn làm uỷ viên thư ký HĐND. Ông: Nguyễn Tiến Thành Chủ tịch UBND, Ông: Lê Thăng, Ông: Tống Xuân Tứ Phó Chủ tịch và 5 UV uỷ ban nhân dân; Bầu đoàn hội thẩm nhân dân. Từ đây công tác tổ chức cán bộ chính quyền được đổi mới kiện toàn và được bố trí lại phù hợp với năng lực, sở trường. Bắt đầu từ nhiệm kỳ này tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng với chính quyền, tạo sự quản lý tập trung thống nhất. Hội đồng nhân dân đó có cơ quan thường trực tham mưu giúp việc cho HĐND.

KHOÁ VI: (1989- 1994), bầu 36 Đại biểu HĐND. Hồ Sỹ Tốn Phó Bí thư Thị uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND; Ông: Hà Đức Thọ được bầu Phó Chủ tịch HĐND Ông: Lê Phú Doãn: uỷ viên thư ký. HĐND bầu ông: Nguyễn Tiến Thành làm Chủ tịch UBND, các ông: Lê Đức Hạnh, Nguyễn Văn Phép, Mai Xuân Chược là Phó Chủ tịch và Bầu 6 UV UBND.

Khi ông Hố Sỹ Tốn được nghỉ hưu, HĐND đã bầu bổ sung Ông: Nguyễn Văn Phép Phó Bí thư Thị uỷ làm Chủ tich HĐND

KHOÁ VII: Nhiệm kỳ ( 1994- 1999), bầu 25 đại biểu vào HĐND. Tại phiên họp đầu tiên HĐND Thị xã đã bầu thường trực HĐND Thị xã gồm:

Ông: Nguyễn Văn Phép Phó Bí thư Thị uỷ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thị xã,

Bà: Lê Thị Ích được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND.

Bầu 2 Ban của H ĐND:

Ban pháp chế:

1. Ông: Lê Quang Kính, Chủ tịch liên đoàn lao động - Trưởng Ban

2. Ông: Trịnh Minh Sửu, Thành viên

3. Ông: Bạch văn Phúc, Thành viên

4. Ông: Vũ Thế Tạo, Thành viên

5. Ông: Nguyễn Xuân Chinh, Thành viên

Ban Kinh tế - xã hội:

1 Ông: Mai Đức Đề chủ tịch công đòan xi măng - trưởng ban

2. Ông: Đinh Sơn Hà, Thành viên

3. Ông: Tạ Xuân Toàn, Thành viên

4. Ông: Tống Xuân Tứ, Thành viên

5. Ông: Nguyễn Quốc Tiến, Thành viên

HĐND bầu Uỷ ban nhân dân Thị xã gồm:

Ông : Lê Đức Hạnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã.

Ông: Mai Xuân Chược,

Ông: Tạ Ngọc Phước. Phó Chủ t ịch UBND:

Uỷ viên UBND gồm:

1.Ông: Trần Văn Công - Chánh thanh tra

2.Ông: Trịnh Minh Sửu - Quân sự

3. Bà: Nguyễn Thị Kim - UV Tài chính

4- Ông: Nguyễn Ngọc Tú - Văn phòng-

5- Ông: Nguyễn Văn Thắng UV – AN

Bầu đoàn hội thẩm nhân dân gồm 15 đ/c;

1. Ông: Vũ Đăng Khoa, Xã Hà Lan

2. Bà: Nguyễn Thị Lẽ, Xã Quang Trung

3. Ông: Mai khả Đô, Ba Đình

4. Ông: Nguyễn Hải Đường, Ngọc Trạo

5. Ông: Lý Hồ Nam, Ba Đình

6. Bà: Trần hị Quyến, Ba Đình

7. Ông: Trần văn Ngọt, Bắc Sơn

8. Ông: Đinh Văn Tường, Lam Sơn

9. Ông: Dương Thanh Nghị, Nông trường Hà Trung

10.Bà: Tạ Thị Bình, Hiệu Phó trường tiểu học Ba Đình

11.Ông: Đinh Xuân Phụng, Công ty 5

12.Ông: Nguyễn Đình Ngã, Công ty Xi măng

13.Bà: Đinh Thị chuyền, Liên đoàn lao động Thị xã

14.Bà: Lại Thị Quế, Hội phụ nữ

15.Ông: Vũ huy Hoan, Thị đoàn

KHOÁ VIII: (1999- 2004,) bầu được 24 Đại biểu vào HĐND Thị xã. Tại kỳ họp thứ nhất vào ngày 13 tháng 12 năm 1999 HĐND Thị xã đã bầu thường trực HĐND thị xã gồm:

Ông: Nguyễn Văn Phép Bí thư Thị uỷ bầu giữ chức Chủ tịch HĐND

Bà: Lê Thị ích: Phó Chủ tịch HĐND;

Bầu thành viên 2 Ban HĐND gồm 10 đại biểu.

Ông: Nguyễn Quốc Trình: Trưởng Ban Pháp chế,

Ông: Lê Quang Kính Phó Ban;

Ông: Nguyễn Đình Cung: Trưởng Ban kinh tế xã hội,

Ông: Hà Đức Thọ Phó Ban.

HĐND bầu uỷ ban nhân dân Thị xã gồm:

Ông: Lê Đức Hạnh Chủ tịch UBND Thị xã,

Ông: Tạ Ngọc Phước, Phó Chủ tich UBND

Ông: Mai xuân Chược: Phó Chủ tich UBND,

các thành viên uỷ ban gồm:

Ông: Nguyễn Đức Nhung,

Ông: Lê Phi Hùng,

Ông: Vũ Văn Mỳ,

Bà: Nguyễn Thị Kim,

Ông: Trần Văn Công,

Ông: Nguyễn Ngọc Tú.

Bầu đoàn hội thẩm nhân dân của toà án nhân dân gồm 14 đ/c:

1. Bà: Lại Thị Quế

2. Ông: Trần Văn Ngọt

3. Ông: Tạ Văn Toạn

4. Bà: Nguyễn Thị Lẻ

5. Ông: Đinh Văn Tường

6. Ông: Đinh Gia Phụng

7. Bà: Nguyễn Thị Nhiên

8. Ông: Vũ Văn Đường

9. Ba :Đinh Thị Chuyền

10.Ông: Nguy ễn Vinh Quang

11. B à: Tạ Thị Bình

12.Ông: Trần Minh Thanh

13.Ông: Trần Văn Cát

14.Ông: Nguyễn Đức Thuận

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thị xã khoá VIII,ngày 10 tháng 7 năm 2001,Thường trực HĐND Thị xã có sự thay đổi vể nhân sự . Đồng chí Lê Thị ích thuyên chuyển công tác, HĐND đã bầu Ông: Nguyễn Đình Cung giữ chức Phó chủ tịch HĐND, đồng thời bầu bổ sung Ông: Hà Đức Thọ làm Trưởng ban kinh tế, Ông: Hà Kim Cương thành viên Ban kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 6 ngày 17 tháng 01 năm 2002, HĐND bầu bổ sung Ông: Đặng Trường Thọ vào uỷ viên uỷ ban – Chánh văn phòng, thay cho Ông; Nguyễn Ngọc tú chuyển công tác.

Tại cuộc bầu cử Quốc hội khoá X. Thị xã xin bầu bổ sung 4 Đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp thứ 7 ngày 19 tháng 7 năm 2002, HĐND bầu bổ sung Ông: Nguyễn Ngọc Tú – trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng ban Pháp chế, thay cho Ông; Nguyễn Quốc Trình nhận nhiệm vụ mới./.

KHOÁ IX: NHIỆM KỲ (2004-2009)

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Bỉm sơn lần thứ VII, HĐND Thị xã xác định mục tiêu chung toàn khoá là “xây dựng và phát triển Thị xã trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Trước mắt là đẩy mạnh công tác qui hoạch, chỉ đạo điều hành và quản lý theo qui hoạch...”. Ba năm hoạt động HĐND đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thị xã. Qua 7 kỳ họp HĐND Thị xã khoá IX đã ban hành 40 Nghị quyết, trong đó có 05 Nghị quyết về công tác tổ chức, 35 Nghị quyết quan trọng quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội , quốc phòng - an ninh làm cơ sở để UBND, các ngành các đơn vị; Thường Trực HĐND tổ chức thức hiện. Đồng thời với quyết đinh mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã, hoạt động của thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu HĐND ngày một hiệu quả hơn. Thông qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết HĐND của UBND; các ngành, các đơn vị để kịp thời khắc phục. Nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của cử tri, đại diện cho cử tri kiến nghị với UBND, các ngành giải quyết, thực hiện.

HĐND Thị xã Khoá IX HĐND đã bầu:

Cơ quan thường trực HĐND gồm 3 đồng chí:

1- Ông: Nguyễn Quốc Trình - Bí thư - Chủ tịch HĐND,

2- Ông : Tạ Ngọc Phước - Chủ tịch HĐND,

3- Ông: Nguyễn Đình Cung : Phó Chủ tịch HĐND.

4- Ông: Phạm Ngọc Cẩn - Phó Chủ tịch HĐND.

5- Bà: Dương Thị Thuận - Uỷ viên TT HĐND Thị xã

Ban pháp chế:

1- Ông Trịnh Ngọc Oanh, UVTV,Trưởng ban

2- Ông: Phan Tân Chinh ,Phó ban

3- Ông: Hà Kim Cương, thành viên

4- Ông: Võ Văn Hiếu, thành viên

5- Bà trịnh Thị Liễu, thành viên

Ban kinh tế:

1- Ông: Nguyễn Xuân San UVTV,Trưởng ban.

2- Ông Mai đình Lâm, Phó Ban (trước đó Ông Trần Đoàn Viên là Phó ban, do yêu cầu công tác ông Trần Đoàn Viên nghỉ Phó Ban)

3- Ông Nguyễn Ngọc Môn, thành viên

4- Ông: Mai Anh Tú, thành viên

5- Bà Lê Thị Huyền, thành viên

KHOÁ X: NHIỆM KỲ (2011-2016)

Ngày 22 tháng 5 năm 2011 ngày hội toàn dân đi bàu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tại cuộc bầu cử này có trờn 99% cử tri đi bầu cử, kết quả, đã bầu đủ 30 đại biểu, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cầu với tỷ lệ phiếu bầu cao; đại biểu đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 95,54% số phiếu hợp lệ, đại biểu đạt tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất là 53,96% số phiếu hợp lệ.

Đại biểu là nữ: 8 đại biểu đạt tỷ lệ 30%; đại biểu đại diện cho Tôn giáo: 1= 3,33%; Đại biểu tái cử: 9 = 30%

Về độ tuổi: Dưới 35: 3 đại biểu = 10%; từ 35-50: 18 đại biểu = 60%; trên 50: 9 đại biểu =30%.

Về trình độ chuyên môn: Đại học và trên đại học 22 = 73,34%; Trung cấp 7= 23,33%; Sơ cấp 1= 3,33 %.

Kỳ họp thứ nhất HĐND Thị xã khóa X được tiến hành trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2011. Tại kỳ họp Ban thẩm tra tư cách Đại biều HĐND Thị xã Khóa X đã tiến hành công tác thẩm tra tư cách của 30 đại biểu được bầu. Ban thẩm tra tư cách đã công nhân 29 đại biểu đủ tư cách là Đại biểu HĐND Thị xã Khóa X, con 01 đại biểu là Ông Hà Kim Cương đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử Phường Ngọc Trạo có đơn thư của công dân chưa có kết luận giải quyết của cơ quan chức năng. Hội đồng nhân dân Thị xã giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục thanh kiểm tra. Nếu có sai phạm theo những nội dung đơn đã tố cáo thì sẽ bãi nhiệm tư cách vào kỳ họp thứ hai HĐND Thị xã Khóa IX.

Tại phiên họp đầu tiên HĐND Thị xã đã bầu thường trực HĐND Thị xã gồm:

HĐND Thị xã Khoá X HĐND đã bầu:

Cơ quan thường trực HĐND gồm 3 đồng chí:

1- Ông: Tạ Ngọc Phước - Bí thư - Chủ tịch HĐND,

2- Ông : Phạm Ngọc Cẩn -  Phó Chủ tịch HĐND,

3- Bà : Dương Thị Thuận - Uỷ viên thường trực HĐND.

Ban pháp chế:

1. Ông: Đặng Văn Công - ĐB HĐND, ủy viên BTV-Chủ nhiệm uỷ ban KT Đảng - Trưởng Ban

2. Ông: Võ Văn Hiếu - ĐB HĐND – Bí thư Đảng uỷ P. Bắc Sơn - Phó Ban
3. Bà: Tạ Thị Liên - ĐB HĐND, Chủ tịch LĐLĐ - Thành viên

4. Bà: Trần Thị Vân ĐB HĐND, Chủ tịch HLHPN, Thành viên

5. Ông: Phạm Văn Thương - Bí thư Đảng bộ P. Lam Sơn - Thành viên

Ban Kinh tế - xã hội:

1 Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Lan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Thị xã - Phó Trưởng Ban
2. Trần Văn Hán, ĐB HĐND, Bí thư Đảng bộ Hà Lan - Thành viên

3. Bà: Hoàng Thị Can, Bí thư Đảng bộ P. Ba Đình - Thành viên

4. Ông: Lương Ngọc Quang ĐB HĐND – P. Giám đốc VLXD - Thành viên 

HĐND bầu Uỷ ban nhân dân Thị xã gồm:

Ông: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thị xã.

Ông: Tống Thanh Bình - Ủy viên BTV  Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND kinh tế
Ông: Mai Đình Lâm  - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa
Ngày 12/4/2013 HĐND Thị xã họp phiên bất thường bầu ông Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã, do Ông Lê Văn Dũng được BTV Tỉnh uỷ điều động làm Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thanh Hoá kể từ ngày 01/4/2013.

Uỷ viên UBND gồm:

1.Ông: Nguyễn Hữu Thắng - Uỷ viên BTV Thị uỷ - Trưởng công an Thị xã

2.Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên BTV Thị uỷ - CHT Ban CHQS Thị xã
3. Ông: Mai Thế Trị - Thị ủy viên - Chánh Văn phòng UBND
4. Bà: Nguyễn Thị Dung - Thị ủy viên - Chánh thanh tra Thị xã 

KHOÁ XI: NHIỆM KỲ (2016-2021)

Ngày 22 tháng 5 năm 2016 ngày hội toàn dân đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tại cuộc bầu cử này có 99,99% cử tri đi bầu cử, kết quả, đã bầu đủ 30 đại biểu, đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, cơ cầu với tỷ lệ phiếu bầu cao; đại biểu đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 94,35% số phiếu hợp lệ, đại biểu đạt tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất là 56,05% số phiếu hợp lệ.

Đại biểu là nữ: 9 đại biểu đạt tỷ lệ 30%; đại biểu đại diện cho Tôn giáo: 2= 6,7%; Đại biểu tái cử: 10 = 33,3%; Đại biểu là người ngoài Đảng: 3 = 10%;

Về độ tuổi: Dưới 35: 3 đại biểu = 10%; từ 35-50: 18 đại biểu = 60%; trên 50: 9 đại biểu =30%.

Về trình độ chuyên môn: Đại học và trên đại học 29 = 96,67%; Cao đẳng 1= 3,33%;

Kỳ họp thứ nhất HĐND Thị xã khóa XI được tiến hành trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2016. Tại phiên họp đầu tiên HĐND Thị xã đã bầu thường trực HĐND Thị xã gồm:

Cơ quan thường trực HĐND gồm 5 đồng chí:

1- Ông: Nguyễn Tiến Thuận - Bí thư - Chủ tịch HĐND

2- Ông : Đặng Văn Công - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND

3- Bà : Nguyễn Thị Dung –  Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND

4- Ông Mai Thế Trị - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

5- Ông Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Pháp chế

Ban pháp chế:

1. Ông: Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên BTV-Chủ nhiệm uỷ ban KT  - Trưởng Ban
2. Bà: Trần Thị Vân Anh -  Phó Trưởng Ban

3. Bà: Tạ Thị Liên - Chủ tịch LĐLĐ - Thành viên

4. Bà: Trần Thị Bình - Trưởng Văn phòng công chứng, Thành viên

5. Ông: Doãn Văn Đạt – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã - Thành viên

Ban Kinh tế - xã hội:

1 Ông: Mai Thế Trị, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy - Trưởng Ban
2. Bà: Hà Thị Hường - Phó Trưởng Ban

3. Ông: Phạm Văn Thương, Chủ tịch UB MTTQ - Thành viên

4. Bà: Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN thị xã - Thành viên

5. Bà: Trịnh Vũ Thắm, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Bỉm Sơn - Thành viên 

HĐND bầu Uỷ ban nhân dân Thị xã gồm:

Ông: Bùi Huy Hùng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND Thị xã.

Ông: Tống Thanh Bình - Ủy viên BTV  Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND
Ông: Mai Đình Lâm  - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND

Ông: Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự - Ủy viên

Ông: Trình Hữu Thành - Ủy viên BTV, Trưởng Công an thị xã - Ủy viên

Ông: Lại Thế Anh – Chánh văn phòng UBND - Ủy viên

Ông: Trịnh Thế Nam – Trưởng phòng Kinh tế - Ủy viên

Ông: Thịnh Văn Phong – Trưởng phòng Quản lý đô thị - Ủy viên

Ông: Phạm Xuân Duy – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo - Ủy viên

Bà: Trần Thị Hiền – Trưởng phòng Văn hóa thông tin - Ủy viên

Ông: Tống Văn Thọ - Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch - Ủy viên

Ông: Mai Quang Bính – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên

Ông: Đỗ Đức Thẩm – Trưởng phòng Tư pháp - Ủy viên

Ông: Nguyễn Văn Phương – Trưởng phòng Y tế - Ủy viên

Bà: Lê Thị Lan – Q. Trưởng phòng Lao động TBXH - Ủy viên

 

 

 

 


Bản quyền của UBND Thị xã Bỉm Sơn
Giấy phép: số 487/GP-BC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/11/2007
Địa chỉ: Số 28 - Trần Phú – Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hoá
Điện thoại: 0373 824 205        Fax: 0373 825 355
Mail: bimson@thanhhoa.gov.vn, ubbimson2005@yahoo.com
Số người đang online. : 7956
Số người truy cập: 26114230
Design by Newwind.JSC