Công nghệ

Các sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất
Thứ ba, 16/12/2014 14:39
Trong nhiều năm qua cán bộ, công nhân viên Công ty đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong thực tiễn:

a. Đồng chí Giám đốc đã phát huy sáng kiến cho chế tạo máy nghiền phân loại rác “tình thế” giá trị 1,7 tỷ đồng nhằm giảm lượng rác hiện đang bị quá tải và hết nơi chứa góp phần giảm độ ô nhiễm và tăng khả năng nhận và xử lý rác thải của Bãi rác, được Hội đồng khoa học của Công ty đánh giá cao và được UBND thị xã phê duyệt. Dây truyền sàng phân loại rác đã được đưa vào hoạt động giải quyết tình thế việc xử lý rác thải của Thị xã và tạo thêm việc làm cho người lao động. Bước đầu đã đem lại hiệu quả. Góp phần giảm độ ô nhiễm và tăng khả năng nhận và xử lý rác thải của Bãi rác.

b. Năm 2013 để nâng cao chất lượng duy trì vệ sinh đường phố Công ty đã cải tiến phương pháp khoán công tác “quét và duy trì vệ sinh đường phố” được UBND Thị xã thống nhất triển khai.

Công việc hoàn thành đạt khối lượng giao khoán, chất lượng 100% đạt yêu cầu.

c. Hợp lý hóa lĩnh vực thu gom rác thải bằng việc xây dựng và triển khai Phương án xã hội hóa thu gom rác thải, huy động được nhiều lao động tham gia thu gom ở tất cả các xã, phường trong thị xã và đều khắp ở từng khu phố, cụ thể là: Công ty hỗ trợvà hướng dẫn biện pháp thu gom, tập kết rác thải cho các lao động của các khu phố cử ra tăng thêm mạng lưới thu gom rác thải, mở rộng ra các tuyến đường nhánh của toàn Thị xã đây là mô hình xã hội hóa việc thu gom rác thải, mô hình này góp phần thu gom rác thải ở địa bàn dân cư Thị xã đạt hơn 85% diện địa bàn được thu gom, trước đó diện địa bàn được thu gom rác chỉ đạt 55%.

d. Hoán cải 02 xe tải Dôngfeng và Jiulong thành xe thang và xe tưới nước rửa đường chăm sóc cây xanh đô thị làm lợi hàng trăm triệu cho Công ty.Đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công ích đo thị của Thị xã.

e. Sáng kiến tạo đường đi dã chiến trên mặt rác bằng lát cây bạch đàn làm đường cho xe ô tô vận chuyển rác đi, đảm bảo tận dụng tối đa thể tích các lô trong khu xử lý rác thải núi Voi, thị xã Bỉm Sơn. Sáng kiến đã áp dụng thực tế 04 năm qua 2008, 2009, 2010, 2011 mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết vị trí xử lý rác.